Beklenen yönetmelik yürürlüğe girdi… Hoş geldin, ne getirdin ADR?

Slider-Altı


ADR paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”, Ulaştırma  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca revize edilerek yürürlüğe sokuldu.
Bu yönetmelikle; tehlikeli maddelerin kamuya açık karayollarında ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınması amaçlanıyor.
Bu taşımalarda yer alan taraflara da hasar ve yaralanmaları önleyebilmek veya bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen riskler göz önünde bulundurularak, Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri alma zorunluluğu getiriliyor.

Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik olarak Avrupa’da uzun süredir uygulanan, Türk taşımacıların uluslararası taşımalarında uyguladığı ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), yurtiçi taşımalar için de 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulamaya konuldu.
Taşıt üretici ve ithalatçıları, ADR ile ilgili hazırlıklarını daha önceki yıllarda bitirmişlerdi. Bu hazırlıklar kapsamında tehlikeli madde taşımalarında kullanılacak araçların elektrik, fren  gibi temel teknik donanımlarında değişiklikler gerçekleştirildi. İsteyen taşımacılar ADR paketli olarak araçlarını alabiliyorlardı.
“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’in uygulamaya girmesi ile birlikte asıl büyük adaptasyon süreci sahada yaşanacak. Tehlikeli madde taşımacılığının artık bu konuda eğitim almış SCR5 belgeli sürücülerin kullandığı, ADR ve Yönetmelikte belirtilen işaret, etiket ve turuncu plakalar ile donatılmış “Taşıt Uygunluk Belgeli/ADR Uygunluk Belgeli” araçlarla yapılması gerekiyor. Tehlikeli maddelerin paketlenmesinde kullanılan ambalajların da sertifikalı olması isteniyor.
Bu gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediği resmi olarak 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla denetlenmeye başlandı. Bakanlık; denetimle görevli ve yetkili kılınan kurum ve kuruluşları, denetimlerde nelerin kontrol edileceğini ve uygulanacak cezaları bir genelgeyle açıkladı.

Taşıt Uygunluk Belgesi şartı
2014 itibarıyla tehlikeli madde taşımalarında kullanılacak tüm yeni taşıtların ADR ve ilgili yönetmeliğin gerektirdiği şartları karşıladıklarını gösteren Taşıt Uygunluk Belgesi’ne sahip olması gerekiyor. Bununla birlikte 1 Ocak 2014 tarihinden önce tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılmaya başlanmış ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlardan;
a) 2006-2013 model olanlar 31/12/2014 tarihine kadar,
b) 1996-2005 model olanlar 31/12/2015 tarihine kadar,
c) 1986-1995 model olanlar 31/12/2016 tarihine kadar,
ç) 1985 model ve öncesi olanlar 31/12/2017 tarihine kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi almak zorundalar.

Mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanlar
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ve Sınıf 2 gazların karayoluyla taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanların, dönemsel muayeneleri, ara muayene ve istisnai kontrollerinin ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili kişilerce kontrol ve denetimleri sonrasında uygun bulunması halinde kullanımlarına müsaade ediliyor.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteynır/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorunda.
Ancak Geçici 3. Madde, 3 fıkrada; C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgeli gerçek ve tüzel kişilerde bu belgenin 1/9/2014 tarihine kadar aranmayacağı bildiriliyor.
Kendi faaliyetleri ile ilgili olarak özmal araçlarıyla ticari olmayan taşıma yapacak kamu kurum ve kuruluşlarınınsa; tehlikeli madde taşımaları için  Yönetmeliğe uymak kaydıyla yetki belgesine sahip olmaları istenmiyor.

Tehlikeli madde gü̈venlik danışmanı
Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunlu.
Ancak Geçici 2. Maddeye göre; bu zorunluluk 1/9/2014 tarihine kadar aranmayacak.ADR / YÜKÜMLÜLÜKLER


Tank-konteynır / taşınabilir tank işletmecisinin yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi;
a) Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların testlerinin ve işaretlemelerinin ADR’nin ilgili hükümlerine uygunluğunu sağlamakla,
b) Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların yapı ve ekipmanlarının özel olarak, ADR hükümlerine uygun olmasını sağlamakla,
c) Boşaltılmış tank ya da tank konteynerlerinin kullanıma tekrar sunulmadan, temizlenmesini ve hasarlı olmamasını sağlamakla,
ç) Gerekli belgeleri bulundurmakla ve taşımacıya vermekle,
d) ADR Bölüm 1.4.3.4’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.

Alıcının yükümlülükleri
a) Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememekle,
b) Kullanılan taşıt ve konteynerlerin boşaltıldıktan sonra öngörülen fiziksel ve kimyasal temizlik işlemlerinin ADR hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini, bu işlemlerden sonra aracın üzerindeki tehlike işaretlerinin çıkartılmasını ve boşaltma, temizleme, zehirden arındırma gibi işlerde diğer kişilerin hizmetlerinden yararlanıyorsa, ADR hükümlerine uygun tedbirlerin alınmasını sağlamakla,
c) Konteyner kullanılması durumunda, ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, ihlal durumu düzeltilmeden konteyneri taşıyıcıya teslim etmemekle,
ç) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olmasını sağlamakla ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalıştığını kontrol etmekle,
d) Taşıtlardan boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliklere sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemekle,
e) ADR Bölüm 1.4.2.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.

Dolduranın yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Dolduran;
a) Dolum öncesinde, tankların ve gerekli ekipmanın teknik olarak eksiksiz ve taşımaya uygun olmasını sağlamakla,
b) Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan taşıtların, tankların ve ekipmanın test, muayene ve kontrol sürelerinin geçerliliğini kontrol etmekle,
c) Dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta uygunluk belgesi bulunan tanklara dolum yapmakla,
ç) Dolum esnasında birlikte yükleme kurallarına uygun hareket etmekle,
d) Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma oranını (doldurma derecesi) ve azami dolum hacim oranını geçmemekle,
e) Dolumu yaptıktan sonra tankın kapak bölümlerinin sızdırmazlığını kontrol etmekle,
f) Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmekle,
g) Tehlikeli maddeleri taşınması için hazırlarken, turuncu ikaz levhalarının, plakaların ya da etiketlerin tank, taşıt, tank konteyner, büyük ve küçük konteynerlerin yanı sıra tehlikeli madde paketlerinin de üzerine kurallara uygun bir biçimde takılmasını sağlamakla,
ğ) Taşıtlara dolum yaptığı sırada, taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemekle,
h) ADR Bölüm 1.4.3.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.

Boşaltanın yükümlülükleri
a) Boşaltma öncesinde paket, konteyner, tank veya araç bilgileri ile sevkiyat belgelerinde yer alan ilgili bilgileri karşılaştırarak doğru yükün boşaltılacağını tespit etmekle,
b) Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, tankta, araçta veya konteynerde boşaltma işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmekle,
c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen olumsuz bir durumun tespiti halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemine ara vermekle,
ç) Tank, taşıt ve konteynerin boşaltılması sırasında;
1) Boşaltma işlemi esnasında tankın, taşıtın veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli artıklardan arındırılmasını sağlamakla,
2) Vana ve kontrol kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasını hemen sağlamakla.
d) Taşımayı gerçekleştiren taşıt veya konteynerin ADR’de öngörülen temizleme ve arındırma işlemlerinin yapılmasını sağlamakla,
e) Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben konteynerin tamamen boşaltılmış, temizlenmiş, arındırılmış olması durumunda, ADR Bölüm 5.3 kapsamındaki tehlike işaretlerini konteynerin üzerinden kaldırmakla,
f) Boşaltma işlemi devam ederken taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemekle,
g) Paket, tank, taşıt veya konteynerin boşaltılması sırasında diğer üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda, bu işlemi gerçekleştiren kişiler tarafından boşaltma öncesinde, sırasında ve sonrasında ADR gereklerine uygun tedbirlerin alındığını kontrol etmekle,
ğ) ADR Bölüm 1.4.3.7’de yer alan hükümleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.

Taşımacının yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) Taşımacı;
a) Taşınacak olan tehlikeli maddelerin taşınma aşamasında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu kontrol etmekle,
b) Taşıma için gerekli olan tüm belgelerin taşıtta eksiksiz ve doğru olarak bulunmasını sağlamakla,
c) Taşıtlarda, mobil tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da eksik ekipman olmadığını kontrol etmekle,
ç) Tanker, mobil tank, tüplü gaz tankeri, çok bölmeli gaz konteyneri, hareketli tank ve tank konteynerlerin test, muayene ve kontrol sürelerinin dolup dolmadığını kontrol etmekle,
d) Taşıtların istiap hadlerine uygun olarak yüklenmesini sağlamakla,
e) Tehlike etiketlerinin ve işaretlerinin taşıtların üstüne takılmasını sağlamakla,
f) Araç sürücüsü için yazılı talimatlarda belirtilmiş olan teçhizatların araçta bulunmasını sağlamakla,
g) Taşıma belgeleri ve beraberinde bulunması gereken belgeleri incelemek ve taşıt, konteyner ve yükün bunlara uygun olmasını sağlamakla,
ğ) Tankerlerin ADR’de tanımlanmış olan amaçların dışında kullanılmasını önlemekle,
h) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını ve anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamakla,
ı) Taşınan madde ile ilgili varsa miktar sınırlamalarına uymakla,
i) Taşınan tehlikeli maddenin özelliğine uygun ve geçerli Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip sürücüleri istihdam etmekle,
j) Yaptığı taşımalarda meydana gelen kazalarla ilgili olarak, ADR hükümlerine göre hazırlanmış bir raporu kaza tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığa vermekle,
k) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse, söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşımayı başlatmamakla,
l) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı söz konusu ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar, derhal durdurmakla, taşımayı ancak gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmekle,
m) Yüke uygun olan tank veya konteynerlerin kullanılmasını sağlamakla,
n) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemekle,
o) ADR Bölüm 1.4.2.2’de yer alan hükümleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.

Gönderenin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen malı ADR hükümlerine uygun bir biçimde teslim etmek zorundadır. Ayrıca gönderen;
a) Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan uygun yetki belgesi almış olanlarca yapılmasını ve özel izin gereken durumlarda bu iznin alınmış olmasını sağlamakla,
b) Tehlikeli malların ADR hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmış bir şekilde taşınmasını sağlamakla,
c) Taşımacıya ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde hazırlanmış yazılı talimatı ve taşıma için gerekli olan; taşıma evrakı, izinler, onaylar, bildiriler, sertifikalar ve diğer belgeleri vermekle,
ç) Yükün yapısına ve özelliklerine uygun araç kullanılmasını sağlamakla,
d) Taşıma şekli ve taşıma kısıtlamalarına uygun hareket etmekle,
e) Boş durumdaki temizlenmemiş ve dezenfekte edilmemiş tankerler, mobil tanklar, tüplü gaz tankeri, çok bölmeli gaz konteyner, tank konteynerler ve taşınabilir tanklar gibi araçlar ile büyük veya küçük konteynerlerinde uygun olarak işaretlenmiş, etiketlenmiş olmasını ve boş durumdaki temizlenmemiş tankerlerin doluları kadar sızdırmaz olmasını sağlamakla,
f) İzlenecek güzergâhlar ile ilgili gerekli bilgileri vermekle,
g) ADR Bölüm 1.4.2.1’de yer alan diğer yükümlülükleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.

Paketleyenin yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Paketleyen ADR’nin;
a) Paketleme ve birlikte paketleme ile ilgili mevzuatına ve kurallarına,
b) Paketleri taşınmaya hazırlıyorsa, paketleri işaretleme ve etiketleme ile ilgili mevzuatına ve kurallarına,
c) 1.4.3.2’de yer alan diğer kurallarına,
uymakla yükümlüdür.

Taşıt sürücüsünün ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Taşıt sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevliler;
a) Yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmakla,
b) Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamakla,
c) Taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmemekle,
ç) Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmamakla,
d) Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu kapalı tutmakla,
e) Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundurmakla,
f) Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu etiket, levha ve turuncu plakaların takılmasını ve usulüne uygun boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu etiket, levha ve turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamakla,
g) Ambalajı hasar görmüş olan paketleri taşımamakla,
ğ) Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda, taşıma yapmamakla,
h) Tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtları, doldurma ve boşaltma süresi dışında, meskûn mahallerde park etmemekle,
ı) Karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymakla,
i) Taşıtın istiap haddine uygun yüklendiğini kontrol etmek ve istiap haddinin üstünde yüklenmiş olan taşıtı kullanmamakla,
j) Dolumu kendisi yapıyorsa 13. maddede belirtilen yükümlülükleri üstlenmekle,
k) Tankların kullanımı, motorun çalıştırılması ve özel sınıf veya maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymakla,
l) Tehlike anında yazılı talimatlarda belirtilen tedbirleri almakla,
m) Taşınmakta olan tehlikeli maddeler, özellikle herhangi bir kaza veya uygunsuzluk durumunda, üçüncü kişiler için risk teşkil ediyorsa ve söz konusu risk hemen ortadan kaldırılamıyor ise bu tehlikeli durumun gerçekleştiği bölgeye en yakın yetkili makamlara ulaşarak gerekli olan tüm bilgileri iletmekle veya iletilmesini sağlamakla,
n) Taşıma sırasında gerekli belgeleri ve ekipmanı yanında bulundurmakla,
o) Tünel, tüp geçit ve köprü geçişlerinde trafiğin durması halinde, ikaz ışıklarını yakmak, taşıtın ön ve arkasındaki taşıtlarla olan güvenlik mesafesine dikkat etmek ve motoru kapatmakla,
ö) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmekle,
yükümlüdürler.

Yükleyenin yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Yükleyen;
a) Tehlikeli maddeleri, ancak ADR hükümlerine uygun şartların sağlanmış olması halinde taşıta yüklemekle,
b) Paketlenmiş tehlikeli maddeleri ya da temizlenmemiş boş paketleri taşımacıya verirken paketlerin zarar görüp görmediğini kontrol etmekle,
c) Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ya da boş temizlenmemiş tehlikeli madde paketini hasar giderilene kadar yüklememekle,
ç) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve elleçlenmesi ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymakla,
d) Paketler ve ekipman üzerinde bulunması gereken tehlike işaretleri ve etiketlerin bulunmasını ve bulundurulmasını sağlamakla,
e) Tehlikeli maddeleri konteynere yükledikten sonra konteynerin gerekli tehlike işaretleri ile işaretlenmesini ve etiketlendirilmesini sağlamakla,
f) Paketleri yüklerken, araç içinde var olan diğer yükleri de göz önüne alarak, birlikte yükleme yasaklarına ve ayrıca besin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrı tutulması kurallarına uymakla,
g) Taşınan tehlikeli madde, maddenin UN Numarası, taşımada kullanılan resmi adı ve eğer mümkünse paketleme grubu ile ilgili olarak sürücüyü bilgilendirmekle,
ğ) ADR Bölüm 3.4’e göre sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli maddelere ilişkin muafiyetler kapsamında taşıma yapılıyorsa; paketlerin üzerine sınırlı miktar etiketi ve UN numarasını bulundurmakla,
h) Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelin bu konuda eğitim almış olmasını sağlamak ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini ibraz etmekle,
ı) Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmaya müsaade etmemekle,
i) Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamakla,
j) ADR Bölüm 1.4.3.1’de yer alan hükümleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.

Sürücülerden ne isteniyor?

Karayoluyla tehlikeli madde taşıyan
araç şoförlerinin mesleki yeterliliklerini gösteren SCR5 belgesine sahip
olmaları gerekiyor.  SRC5 belgesi alabilmek için öncelikler SCR3
(Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı) ya da SRC4 (Yurt içi eşya-kargo
taşımacılığı) belgelerinden en az birisine sahip olunması gerekiyor.
SRC5 belgesi için ayrıca psikoteknik değerlendirme belgesi, sürücü
belgesi ve en az ilkokul diploması isteniyor.

5 yıllık bir
süre için verilen SCR5 belgesini almak için başvuran sürücülere verilen
tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği şöyle:

ADR Temel Eğitimi:
– Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,
– Başlıca tehlike türleri,
– Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,
– Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,

Kaza sonrasında yapılması gerekenler (İlk yardım, yol güvenliği,
koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
– İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
– Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
– Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
– Aynı taşıtta veya konteynırda karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
– Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
– Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
– Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
– Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,

Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları
(Kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi
vb.),
– Emniyet bilinci (Özellikle terör olaylarına ilişkin).

ADR Tank Eğitimi:
– Taşınan yükün hareketleri ile kendisi dahil yolda bulunan taşıtların hareketleri,
– Taşıtların özel gereklilikleri,
– Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemlerinin genel kuramsal bilgisi,
– Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar
(Tip onay belgeleri, onay işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).
ADR
Sınıf 1 Eğitimi: Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin
özel tehlikeler, Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte
yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.
ADR Sınıf 7 Eğitimi: İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,
Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, araca taşınması, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,
Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.


Yol kenarı denetimlerinde kullanılacak kontrol listesi ve ihlallerde uygulanacak idari para cezaları

❏ UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış ambalaj kullanılmaması durumunda   
Gönderene 1.000 TL

❏ ADR’de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanmama durumunda;    
Gönderene 1.000, Taşımacıya  500, Sürücüye 100 TL
1.Tehlikeli madde tanker içinde taşınıyorsa, taşınan yüke uygun olarak araçta tehlike ikaz işareti ve turuncu plaka yoksa,
2.
Tehlikeli madde ambalajlı olarak tenteli, kasalı veya kapalı kasalı
araçta taşınıyorsa, taşınan yüke uygun olarak araçlarda tehlike ikaz
levhası ve turuncu plaka yoksa,
3.Tehlikeli madde araç içinde ambalajlı olarak taşınıyorsa, ambalaj üzerindeki tehlike ikaz etiketi yoksa.
   
❏ Tehlikeli yük taşıyan araçların sürücüsünde geçerli SCR5 belgesi yoksa   
Taşımacıyaa 519, Sürücüye 207 TL   

❏ ADR Bölüm 5.4.1’de belirtildiği şekilde, tehlikeli yük taşıyan araçta taşıma evrakı yoksa    Gönderene 500 TL

❏ Taşımacı tarafından sürücüye verilmesi gereken; tehlike veya kaza durumunda    
Gönderene 250, Taşımacıya 250, Sürücüye 50 TL
 araç mürettebatına yol gösterecek üç bölümden oluşan talimat tehlikeli mal taşıyan araçta yoksa   

❏ 2014 model tanker tipi araçlar ile patlayıcı madde taşıyan araçlarda ADR’ye Uygunluk Belgesi yoksa   
Taşımacıya 1.000 TL


Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7’deki yüklerin taşınmasında yetkili
mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisi araçta yoksa   

Taşımacıya 519, Sürücüye 50 TL

❏ Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi araçta yoksa    Taşımacıya 500 TL

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINCA
YAYINLANAN GENELGE'NİN TAM METNİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN…


http://tasiyanlar.com/uzanti/Genelge.pdf

ADR ÜSTYAPI DERGİSİNDE YAYINLANAN  
HABER İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN…


http://tasiyanlar.com/uzanti/ADRustyapi.pdf

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir